Gå til hovedindhold

Referat fra lokalrådets årlige møde med foreningerne samt generalforsamling 03. 02. 2020

 • Læs op

Indhold

  Lokalrådets årlige møde med foreningerne samt generalforsamling 3-2-20, på Centergården

  Deltagere:

  Foreninger:

  Menstrupforeningen v Martin Bank Jørgensen

  Skolebestyrelsesmedlem: Hans Andersen,

  HMIF og Marvede Gamle Skole: Jens-Vilhelm,

  Marvede Gamle Skole: Lars Hansen (samt vandværk) og Irene Hansen

  De blå baretter: Jan Koziol

  Menstrup Amatør Teater: Helge Sørensen.

  Centerklubben og Vesthallen: Helge Blak Pedersen

  Vesthallen: Erik Vincents

  Centergården og dens venner: Lars Sørensen. Tina Raaddam

  Vallensved gymnastikforening: Linda Markwardt, Henning Sams

  Vallensved menighedsråd: Ib Rugbjerg Nygaard,

  Marvede menighedsråd og KFUM/KFUK Marianne Egelund Jensen

  KFUM / KMUK Næstved: Mads Hansen

  Tensing: Gregers Hansen

  Lokalrådet v. Dorte Rugbjerg, Christian Dinsen, Henrik Hunsballe, Leif Gade, Anne Grete Pagh, Kim Mangor,

  Web redaktør: Susanne Nielsen

  Program:

  • Velkomst og baggrund for borgermødet – v. Dorte R, formand for lokalrådet
  • Præsentation af deltagere.
  • Præsentation af initiativer der er arbejdet med i 2019
   • Velkomstambassadører, præsentation ved Susanne Nielsen. De nuværende ambassadører kan ses på hjemmesiden dk , Velkomstfolder ligger på hjemmesiden og kan printes ud. Opfølgningsmødereferater kan ses på hjemmesiden. Der er plads til at skrive dato for næste fællesspisning i folderen. Alle holder øje med om der er nye indflyttere, Kyse får meldt nye adresser fra vandværket, de resterende områder holder øje? Forslag til gruppen: Skal der følges op hos den nye tilflytter efter et stykke tid?

  Henning og Tina præsenterede deres erfaringer med at byde velkommen. Der mangler ambassadører i Vallensved området, sig gerne til hvis I hører om nogen.

  • Hjemmeside/kalender. Præsentation af Susanne Nielsen. Fælles kalenderen er nu lagt ind på hjemmesiden https://maerkvestlandet4700.dk/kalender/, Kopi af planchesæt sidst i referatet med vejledning til at benytte kalenderen. Læg aktiviteter ind, som har almen interesse. Link gerne til de forskellige Facebook hjemmesider fra kalender og omvendt.
  • Foreningsstruktur, organisering, præsentation af Lars Sørensen, Hvordan tiltrækker vi flere medlemmer og frivillige? Lokalrådet afholder et temamøde om foreningsstruktur, flere medlemmer og flere frivillige, for alle foreninger i lokalområdet den 2.maj. Program følger.
  • Naturgruppen ved Dorte, Har arbejdet med kortlægning af stier, og har forsøgt at indgå aftaler med lodsejere, hvilket ikke er lykkedes. Gruppen består med hviler
  • Fælles blad ved Dorte, Idéen fremkom på sidste fælles møde. Det er lykkedes i Tybjerg lille bakker, hvor bladet har egen bestyrelse.

  Linda Markvard og Leif Gade vil sætte arbejdsgruppe i gang. Deltagere Steen, Hyllinge, Lone Kuhnel, Menstrup.

  • Kortlægning af aktiviteter, kom ikke i gang.
  • Aktiviteter på tværs af lokalområdet. Siden sidst er der igangsat et Gospelkor på tværs af lokalområdet og de 3 sogne. Nye initiativer er velkomne.

  Generalforsamling.

  Ordstyrer Ib Nygård.

  Rettidigt indkaldt, 1.gang 3.december 2019

  Stemmetæller, Ib Nygård

  Formand og Kasserens beretning.

  Dorte Rugbjerg, vi arbejder ud fra LUP:

  • Tilflyttere skal føle sig godt taget imod
  • Fiber, Spjellerup er i gang, og Vallensved/Kyse er i gang, nye interesserede kan melde sig.
  • Naturstier
  • Bedre synliggørelse, hjemmeside og fælles blad,
  • Gadekær i Menstrup,
  • Pendler bænk i Vallensved

  Kommunen står for en del fælles aktiviteter, bl.a. et møde med teknisk udvalg afholdt i juni, stormøde for lokalråd på Rønnebæksholm i september.

  Byrådet har arbejdet med, hvilken rolle lokalrådene skal have i kommunen – og der er ingen væsentlige ændringer fra tidligere år:

  1. At arbejde for områdets interesser ved at være bindeled mellem borgerne og kommunen.
  2. At skabe bredest muligt samarbejde om løsning af lokale opgaver.
  3. At tage problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere.
  4. talerør mellem lokalområdets borgere, foreninger og institutioner og så kommunen.
  5. styrke sammenhængskraften lokalt.
  6. være synlige i lokalområderne
  7. skabe en god kontakt til de lokale foreninger, bylaug, organisationer mv.

  Næstved kommune ønsker lokalråd med bred opbakning i lokalsamfundet, så beslutninger kan træffes ud fra en bevidsthed om, hvad borgerne i et givent område må mene.

  Midlerne (de 25.000 kr) fra kommunen er uddelt, jvnf. regnskab.

  År 2020 er en pulje på 150.000 kr., der administreres af lokalrådene. Kontakt lokalrådet, hvis din forening er interesseret. Der er også andre puljer under kulturudvalget.

  ? Spørgsmål om mobildækning, det har lokalrådet ikke arbejdet med, men koncentreret sig om fiber. Hvorfor kom der ikke Fiber i Menstrup, Pga dækning iflg. Energistyrelsen er for god til at kunne optjene tilskud efter bredbåndspuljen. Kim Mangor: Fibia er interesseret, hvis der er 50 procent af husstandene som er interesseret.

  Leif Gade har udformet regnskab, bilagskontrollør har godkendt bilag,

  Bestyrelsen, på valg: Kim Mangor (ønsker genvalg), Henrik Hunsballe (ønsker ikke genvalg), Christian Dinsen (ønsker genvalg), Dorte Rugbjerg (ønsker genvalg), Kim, Christian og Dorte er genvalgt.

  Leif Gade og Anne Grete Pagh er ikke på valg og fortsætter.

  Linda Markvardt vælges til at træde ind i bestyrelsen.

  Bilagskontrollør Bent Ryttergård Petersen modtager genvalg.

  Opsamling på ideer:

  Alle deltagere fik mulighed for at vælge 3 temaer, de ønskede, lokalrådet og en evt arbejdsgruppe skulle arbejde videre med i 2020.

  Udgangspunktet var:

  1. de 30 idéer fra LUP
  2. temaerne fra sidste fællesmøde, samt fra dette fællesmøde
  3. Som lokalrådet har valgt at arbejde videre med i 2020.

  Ud fra interessetilkendegivelse blev følgende temaer valgt for årets arbejde i lokalrådet og arbejdsgrupper:

  • Hjemmeside, Leif og Susanne
  • Trafik / hastighedsregulering (særligt i Spjellerup og Menstrup), samt evt kollektiv trafik, Kim og Christian
  • Foreningsstruktur / organisering, herunder frivillig rekruttering og nursing, Margit Bak Grønnegaard,
  • Brian Andersen, Jens Vilhelm Jensen, Tina og Lars Raaddam, Anne Grete Pagh,
  • Fælles blad, Linda Markvart, Leif Gade, Steen Larsen samt Lone Kühnell.
  • Natur- og kulturgruppen, herunder den kommunale friluftsstrategi samt evt QR koder til seværdigheder i lokalområdet. Dorte Rugbjerg, Christian Dinsen, Marianne Egelund Jensen
  • Fiber, herunder nye projekter, samt undersøge, om Menstrup kan få Fiber via TDC eller Fibia. Kim
  • Mangor, Helge Sørensen og Martin Bank Jørgensen.

  De 3 idéer nedenfor fra sidste møde vil ikke blive igangsat pga. manglende interesse eller manglende aktualitet pt:

  • Fælles arrangementer på tværs,
  • Interessekortlægning,
  • Samarbejde med og bevarelse af skole. Der er forsat interesse om gruppen, men ifølge skolebestyrelsesrepræsentant Hans Andersen, er der ikke behov for en yderligere indsats på nuværende tidspunkt –skolen sørger selv for synliggørelse.

  Ref: Anne Grete Pagh

  Se flere nyheder fra Vestlandet4700