Gå til hovedindhold

Lokalrådet for Vestlandet4700

Læs mere om lokalrådet for Marvede, Hyllinge og Vallensved sogne, samt Guderup og Ladby

 • Læs op

Indhold

  Forretningsorden for Vestlandet4700 - 2020

  • Møder afholdes efter fast kalender hver anden måned (den 2. mandag i måneden), fra kl. 19-21 fordelt i lokalområdet (AG arrangerer med Centergården, Mødestedet og Marvede Gl Skole). Beslutninger træffes af dem der er fremmødt på mødet (trods frafald af nogle medlemmer). Lokalet er klar fra 18.30 så de der har tid og lyst kan mødes med madpakker og spise sammen.
  • Møder afvikles efter dagsorden med faste punkter samt yderligere punkter. Forslag til dagsorden skal være formand i hænde 5 dage før mødet og sendes ud 4 dage før mødet. Beslutningspunkter behandles før orienteringspunkter. Der udsendes gerne uddybende oplysninger om beslutningspunkter af den som stiller forslag, eller den punktet er uddelegeret til på mail, så der kan træffes beslutning på mødet.
  • Der kan være et punkt på mødet som får længere tid, op til halvdelen af tiden, så det kan behandles grundigt.
  • Formanden er ordstyrer, og deltager på alle møder (ved forfald træder næstformand til), Kasserer betaler og sekretær sørger for referater.
   Aftaler overholdes, det der aftales på møderne overholdes. Skulle der opstå en situation, hvor det af gode grunde ikke kan lade sig gøre, meldes tilbage til bestyrelsen, at man ikke kan overholde aftalen.

  Lokalrådet

  1 Lokalrådets navn og hjemsted

  Stk. 1. Lokalrådets navn er Vestlandet 4700

  Stk. 2. Lokalrådets hjemsted er Næstved Kommune

  2 Lokalrådets formål

  Stk. 1. Lokalrådets formål er at virke for områdets særlige interesser, som bindeled i mellem offentlige myndigheder og borgerne. Formålet er endvidere at skabe det bredest mulige samarbejde om løsning af lokale opgaver. Lokalrådet tager problemer op af almen karakter, rejst af en eller flere borgere i området.

  Stk. 2. Lokalrådet har sit virke i området Hylinge, Marvede, Vallensved Sogne samt Ladby og Guderup. Området afgrænses af Sognegrænser og den del af Herlufsholm Sogn, der ligger udenfor Næstved byskiltet.

  Stk. 3. Lokalrådet udfører sine opgaver i henhold til Byrådets beslutninger og i henhold til, de af Byrådet besluttede, principper for borgerinddragelse.

  Stk. 4. Lokalrådet inddrages i Næstved Kommunes behandling af sager, der vedrører Lokalrådets geografiske område. Det drejer sig blandt andet om sager vedrørende:

  lokalplaner, dispensationer af kommuneplaner/lokalplaner
  trafiksikring, trafiksanering, færdselsregulerende foranstaltninger, kollektiv trafik
  miljøspørgsmål
  turisme og erhvervsfremme.
  etablering og drift af idrætsanlæg
  etablering af kultur og fritidsaktiviteter
  borgerbetjening og pasningstilbud
  skoledistrikter
  Stk. 5. Lokalrådet kan optage sager/emner og indstille disse til politisk behandling

  3 Lokalrådets medlemmer

  Stk. 1. Lokalrådet består af 5 – 9 medlemmer (ulige antal) plus evt. 2 suppleanter og 1 revisor. Lokalrådet sammensættes så varieret som muligt på geografi, køn, alder mv. Lokalrådsmandatet er 2-årigt fordelt på valg i lige og ulige år. Suppleanter og revisorer vælges ved generalforsamlingen. Genvalg kan finde sted.

  Stk. 2. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet sker ved skriftlig afstemning.

  Stk. 3. Lokalrådsmedlemmer kan efter eget ønske udtræde af rådet.

  4 Generalforsamling

  Stk. 1. Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes mindst hvert 2. år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

  eller

  Stk. 2. Lokalrådets medlemmer vælges på en generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers varsel i lokale medier, der som minimum dækker lokalområdets geografiske område. Indvarslingen sker med følgende dagsorden:

  Valg af dirigent

  b. Valg af stemmetællere
  c. Formandens beretning
  d. Kassererens beretning
  e. Indkomne forslag
  f. Valg af medlemmer og suppleanter til lokalrådet
  g. Valg af revisor
  h. Eventuelt
  Stk. 3. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

  Stk. 4. Borgere der har bopæl i Lokalrådets geografiske område og er 15 år eller derover er stemmeberettiget til generalforsamlingen og kan lade sig opstille som kandidat til lokalrådet på generalforsamlingen.

  Stk. 6. Generalforsamlingen træffer beslutninger ved almindeligt stemmeflertal. Hvis lokalrådet, dele heraf eller en fremmødt ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  Stk. 7. På lokalrådets først kommende møde konstituerer lokalrådet sin formand, næstformand, sekretær og kasserer samt fastsætter sin forretningsorden. Konstitueringen offentliggøres i lokale medier som minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lignende.

  5 Lokalrådets arbejde

  Stk. 1. Der indkaldes skriftligt til lokalrådets møder med mindst 14 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet i lokalrådet, skal være indkommet senest 10 dage før mødets afholdelse. Dagsordener for lokalrådsmøder offentliggøres minimum 4 dage før afholdelse af møde. Der føres beslutningsreferat ved møderne. Dagsordener og referater offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside.

  Stk. 2. Lokalrådet er forpligtet, i den udstrækning det er muligt, til at give løbende orientering om rådets arbejde til borgerne i området gennem lokale medier, der minimum dækker lokalrådets geografiske område, beboerblad, hjemmeside eller lign.

  Stk. 3. Kassereren er pligtig til at give en oversigt over lokalrådets økonomi på anmodning fra borgere i lokalrådets geografiske område. Det reviderede regnskab fremlægges på generalforsamlingen. Lokalrådets regnskab følger kalenderåret.

  Stk. 4. Lokalrådet har pligt til at indkalde til borgermøde, på skriftlig begæring fra mindst X borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  Stk. 5. Lokalrådet har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, på skriftlig begæring fra mindst X borgere, senest en måned fra modtagelse af begæringen.

  Stk. 6. Alle afgørelser i lokalrådet sker ved stemmeflertal. Rådet er kun beslutningsdygtigt, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed kan forslaget genoptages. Ved genoptagelse tæller formandens stemme dobbelt ved afstemningen. Hvis et medlem af lokalrådet ønsker det, foretages skriftlig afstemning.

  6 Tegningsregler og hæftelse

  Stk. 1. Lokalrådet tegnes af formand og kasserer. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. Ligeledes skal låneoptagelse godkendes af generalforsamlingen.

  Stk. 2. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

  7 Vedtægtsændringer

  Stk. 1. Ændringer i vedtægter kan kun vedtages af generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen.

  8 Opløsning

  Stk. 1. Lokalrådet kan kun opløses af to på hinanden følgende ekstraordinære general­forsamlinger, der begge er indkaldt med denne sag på dagsordenen. Opløsning kan ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsning af lokalrådet.

  Stk. 2. Vedtages opløsning af lokalrådet tager den sidste ekstraordinære generalforsamling ved stemmeflertal bestemmelse om anvendelse af lokalrådets midler. Tildelte kommunale midler tilfalder Næstved Kommune.

  Formand:

  Dorte Rugbjerg Nygaard


  Sekretær:

  Anne Grete Pagh

  Kasserer:

  Leif Gade


  Rådsmedlemmer:

  Christian Dinsen

   

  Kim Mangor

   

  Linda Markwardt

   

  Måske også interessant for dig